Тело страдало за дело…

Тело страдало за дело.
В теле душа том запела.
В вечности нету предела.